Assessment of Portable Chlorophyll Meters for Measuring Crop Leaf Chlorophyll Concentration

Taifeng Dong, Jiali Shang, Jing M. Chen, Jiangui Liu, Budong Qian, Baoluo Ma, Malcolm J. Morrison, Chao Zhang 0018, Yupeng Liu, Yichao Shi, Hui Pan, Guisheng Zhou. Assessment of Portable Chlorophyll Meters for Measuring Crop Leaf Chlorophyll Concentration. Remote Sensing, 11(22):2706, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.