On a Parametrization of Positive Semidefinite Matrices with Zeros

Mathias Drton, Josephine Yu. On a Parametrization of Positive Semidefinite Matrices with Zeros. SIAM J. Matrix Analysis Applications, 31(5):2665-2680, 2010. [doi]

Bibliographies