Application of a Novel Adaptive Med Fault Diagnosis Method in Gearboxes

Wenhua Du, Xiaoming Guo, Xiaofeng Han, Junyuan Wang, Jie Zhou 0011, Zhijian Wang, Xingyan Yao, Yanjun Shao, Guanjun Wang. Application of a Novel Adaptive Med Fault Diagnosis Method in Gearboxes. Entropy, 21(11):1106, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.