Operon Prediction Using Neural Network Based on Multiple Information of Log-Likelihoods

Wei Du, Yan Wang, Shuqin Wang, Xiumei Wang, Fangxun Sun, Chen Zhang, Chunguang Zhou, Chengquan Hu, Yanchun Liang. Operon Prediction Using Neural Network Based on Multiple Information of Log-Likelihoods. In Derong Liu, Shumin Fei, Zeng-Guang Hou, Huaguang Zhang, Changyin Sun, editors, Advances in Neural Networks - ISNN 2007, 4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part I. Volume 4491 of Lecture Notes in Computer Science, pages 652-657, Springer, 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.