A New Model and Its Application for the Dynamic Response of RGO Resistive Gas Sensor

Hongfei Du, Guangzhong Xie, Yuanjie Su, Huiling Tai, XiaoSong Du, He Yu, Qiuping Zhang. A New Model and Its Application for the Dynamic Response of RGO Resistive Gas Sensor. Sensors, 19(4):889, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.