Privacy preserving based logistic regression on big data

Yongkai Fan, Jianrong Bai, Xia Lei, Yuqing Zhang, Bin Zhang 0008, Kuan-Ching Li, Gang Tan. Privacy preserving based logistic regression on big data. J. Network and Computer Applications, 171:102769, 2020. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: