Effect of Damper Winding and Stator Slot Skewing Structure on No-Load Voltage Waveform Distortion and Damper Bar Heat in Large Tubular Hydro Generator

Zhen-Nan Fan, Li Han, Yong Liao, Li-Dan Xie, Kun Wen, Jun Wang, Xiu-Cheng Dong, Bing Yao. Effect of Damper Winding and Stator Slot Skewing Structure on No-Load Voltage Waveform Distortion and Damper Bar Heat in Large Tubular Hydro Generator. IEEE Access, 6:22281-22291, 2018. [doi]