Facial-sketch Synthesis: A New Challenge

Deng-Ping Fan, Ziling Huang, Peng Zheng, Hong Liu, Xuebin Qin, Luc Van Gool. Facial-sketch Synthesis: A New Challenge. Int. J. Autom. Comput., 19(4):257-287, 2022. [doi]