SNPL: One Scheme of Securing Nodes in IoT Perception Layer

Yongkai Fan, Guanqun Zhao, Kuan-Ching Li, Bin Zhang 0008, Gang Tan, Xiaofeng Sun, Fanglue Xia. SNPL: One Scheme of Securing Nodes in IoT Perception Layer. Sensors, 20(4):1090, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.