Extrinsic Bayesian Optimization on Manifolds

Yihao Fang, Mu Niu, Pokman Cheung, Lizhen Lin. Extrinsic Bayesian Optimization on Manifolds. Algorithms, 16(2):117, February 2023. [doi]

Authors

Yihao Fang

This author has not been identified. Look up 'Yihao Fang' in Google

Mu Niu

This author has not been identified. Look up 'Mu Niu' in Google

Pokman Cheung

This author has not been identified. Look up 'Pokman Cheung' in Google

Lizhen Lin

This author has not been identified. Look up 'Lizhen Lin' in Google