Extrinsic Bayesian Optimization on Manifolds

Yihao Fang, Mu Niu, Pokman Cheung, Lizhen Lin. Extrinsic Bayesian Optimization on Manifolds. Algorithms, 16(2):117, February 2023. [doi]

No reviews for this publication, yet.