NONCODEV5: a comprehensive annotation database for long non-coding RNAs

Shuangsang Fang, Lili Zhang, Jincheng Guo, YiWei Niu, Yang Wu, Hui Li, Lianhe Zhao, Xiyuan Li, XueYi Teng, XianHui Sun, Liang Sun, Michael Q. Zhang, Runsheng Chen, Yi Zhao. NONCODEV5: a comprehensive annotation database for long non-coding RNAs. Nucleic Acids Research, 46(Database-Issue), 2018. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: