A novel CBIR system with WLLTSA and ULRGA

Lin Feng, Sheng-lan Liu, Yao Xiao, Qiao Hong, Bin Wu. A novel CBIR system with WLLTSA and ULRGA. Neurocomputing, 147:509-522, 2015. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: