SS-SF: Piecewise 3D Scene Flow Estimation With Semantic Segmentation

Cheng Feng, Long Ma, Congxuan Zhang, Zhen Chen 0004, Liyue Ge, Shaofeng Jiang. SS-SF: Piecewise 3D Scene Flow Estimation With Semantic Segmentation. IEEE Access, 9:22745-22759, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.