KnockTF: a comprehensive human gene expression profile database with knockdown/knockout of transcription factors

Chenchen Feng, Chao Song, Yuejuan Liu, Fengcui Qian, Yu Gao, Ziyu Ning, Qiuyu Wang, Yong Jiang, Yanyu Li, Meng Li, Jiaxin Chen, Jian Zhang, Chunquan Li 0002. KnockTF: a comprehensive human gene expression profile database with knockdown/knockout of transcription factors. Nucleic Acids Research, 48(Database-Issue), 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.