Self-Gating: An Adaptive Center-of-Mass Approach for Respiratory Gating in PET

Tao Feng, Jizhe Wang, Youjun Sun, Wentao Zhu, Yun Dong, Hongdi Li. Self-Gating: An Adaptive Center-of-Mass Approach for Respiratory Gating in PET. IEEE Trans. Med. Imaging, 37(5):1140-1148, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.