Crowd-driven mid-scale layout design

Tian Feng, Lap-Fai Yu, Sai Kit Yeung, KangKang Yin, Kun Zhou. Crowd-driven mid-scale layout design. ACM Trans. Graph., 35(4):132, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.