The Future of Endoscopic Navigation: A Review of Advanced Endoscopic Vision Technology

Zuoming Fu, Ziyi Jin, Chongan Zhang, Zhongyu He, Zhenzhou Zha, Chunyong Hu, Tianyuan Gan, Qinglai Yan, Peng Wang, Xuesong Ye. The Future of Endoscopic Navigation: A Review of Advanced Endoscopic Vision Technology. IEEE Access, 9:41144-41167, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.