New public blockchain protocol based on sharding and aggregate signatures

Jinhua Fu, WenHui Zhou, Mixue Xu, Xueming Si, Chao Yuan, Yongzhong Huang. New public blockchain protocol based on sharding and aggregate signatures. J. High Speed Networks, 27(1):83-99, 2021. [doi]

Authors

Jinhua Fu

This author has not been identified. Look up 'Jinhua Fu' in Google

WenHui Zhou

This author has not been identified. Look up 'WenHui Zhou' in Google

Mixue Xu

This author has not been identified. Look up 'Mixue Xu' in Google

Xueming Si

This author has not been identified. Look up 'Xueming Si' in Google

Chao Yuan

This author has not been identified. Look up 'Chao Yuan' in Google

Yongzhong Huang

This author has not been identified. Look up 'Yongzhong Huang' in Google