Development of universal vacuum gripper for wall-climbing robot

Masahiro Fujita, Suguru Ikeda, Toshiaki Fujimoto, Toshihiko Shimizu, Shuhei Ikemoto, Takeshi Miyamoto. Development of universal vacuum gripper for wall-climbing robot. Advanced Robotics, 32(6):283-296, 2018. [doi]

Bibliographies