DDmin) of CMOS logic gates

Hiroshi Fuketa, Satoshi Iida, Tadashi Yasufuku, Makoto Takamiya, Masahiro Nomura, Hirofumi Shinohara, Takayasu Sakurai. DDmin) of CMOS logic gates. In Leon Stok, Nikil D. Dutt, Soha Hassoun, editors, Proceedings of the 48th Design Automation Conference, DAC 2011, San Diego, California, USA, June 5-10, 2011. pages 984-989, ACM, 2011. [doi]

Bibliographies