AIM 2019 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results

Dario Fuoli, Xiaoyong Shen, Shutao Xia, Yurong Dai, Jiaya Jia, Peng Yi, Zhongyuan Wang, Kui Jiang, Junjun Jiang, Jiayi Ma 0001, Zhiwei Zhong, Shuhang Gu, Chenyang Wang, Junjun Jiang, Xianming Liu, Radu Timofte, Xin Tao, Wenbo Li, Taian Guo, Zijun Deng, Liying Lu, Tao Dai. AIM 2019 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results. In 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops 2019, Seoul, Korea (South), October 27-28, 2019. pages 3467-3475, IEEE, 2019. [doi]

Authors

Dario Fuoli

This author has not been identified. Look up 'Dario Fuoli' in Google

Xiaoyong Shen

This author has not been identified. Look up 'Xiaoyong Shen' in Google

Shutao Xia

This author has not been identified. Look up 'Shutao Xia' in Google

Yurong Dai

This author has not been identified. Look up 'Yurong Dai' in Google

Jiaya Jia

This author has not been identified. Look up 'Jiaya Jia' in Google

Peng Yi

This author has not been identified. Look up 'Peng Yi' in Google

Zhongyuan Wang

This author has not been identified. Look up 'Zhongyuan Wang' in Google

Kui Jiang

This author has not been identified. Look up 'Kui Jiang' in Google

Junjun Jiang

This author has not been identified. Look up 'Junjun Jiang' in Google

Jiayi Ma 0001

This author has not been identified. Look up 'Jiayi Ma 0001' in Google

Zhiwei Zhong

This author has not been identified. Look up 'Zhiwei Zhong' in Google

Shuhang Gu

This author has not been identified. Look up 'Shuhang Gu' in Google

Chenyang Wang

This author has not been identified. Look up 'Chenyang Wang' in Google

Junjun Jiang

This author has not been identified. Look up 'Junjun Jiang' in Google

Xianming Liu

This author has not been identified. Look up 'Xianming Liu' in Google

Radu Timofte

This author has not been identified. Look up 'Radu Timofte' in Google

Xin Tao

This author has not been identified. Look up 'Xin Tao' in Google

Wenbo Li

This author has not been identified. Look up 'Wenbo Li' in Google

Taian Guo

This author has not been identified. Look up 'Taian Guo' in Google

Zijun Deng

This author has not been identified. Look up 'Zijun Deng' in Google

Liying Lu

This author has not been identified. Look up 'Liying Lu' in Google

Tao Dai

This author has not been identified. Look up 'Tao Dai' in Google