Spatial Reorganization of Myoelectric Activities in Extensor Digitorum for Sustained Finger Force Production

Zhixian Gao, Shangjie Tang, Xiaoying Wu, Qiang Fu, Xingyu Fan, Yun Zhao, Lintao Hu, Lin Chen, Wensheng Hou. Spatial Reorganization of Myoelectric Activities in Extensor Digitorum for Sustained Finger Force Production. Sensors, 19(3):555, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.