A Wireless Swing Angle Measurement Scheme Using Attitude Heading Reference System Sensing Units Based on Microelectromechanical Devices

Bingtuan Gao, Zhenyu Zhu, Jianguo Zhao, Boran Huang. A Wireless Swing Angle Measurement Scheme Using Attitude Heading Reference System Sensing Units Based on Microelectromechanical Devices. Sensors, 14(12):22595-22612, 2014. [doi]

Authors

Bingtuan Gao

This author has not been identified. Look up 'Bingtuan Gao' in Google

Zhenyu Zhu

This author has not been identified. Look up 'Zhenyu Zhu' in Google

Jianguo Zhao

This author has not been identified. Look up 'Jianguo Zhao' in Google

Boran Huang

This author has not been identified. Look up 'Boran Huang' in Google