Blind Separation of Doppler Human Gesture Signals Based on Continuous-Wave Radar Sensors

Zhitao Gu, Jun Wang, Fazhong Shen, Kuiwen Xu, Dexin Ye, Jiangtao Huangfu, Changzhi Li, Lixin Ran. Blind Separation of Doppler Human Gesture Signals Based on Continuous-Wave Radar Sensors. IEEE T. Instrumentation and Measurement, 68(7):2659-2661, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.