A Pose Awareness Solution for Estimating Pedestrian Walking Speed

Guangyi Guo, Ruizhi Chen, Feng Ye, Liang Chen, Yuanjin Pan, Mengyun Liu, Zhipeng Cao. A Pose Awareness Solution for Estimating Pedestrian Walking Speed. Remote Sensing, 11(1):55, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.