BLM-Rank: A Bayesian Linear Method for Learning to Rank and Its GPU Implementation

Huifeng Guo, Dian-Hui Chu, Yunming Ye, Xutao Li, Xixian Fan. BLM-Rank: A Bayesian Linear Method for Learning to Rank and Its GPU Implementation. IEICE Transactions, 99-D(4):896-905, 2016. [doi]