An approach to network security evaluation of computer network information system with triangular fuzzy information

Jincheng Guo, Dan Fan, Haoyuan Che, Yunna Duan, Hongsu Wang, Da-Wei Zhang. An approach to network security evaluation of computer network information system with triangular fuzzy information. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 28(5):2029-2035, 2015. [doi]

Bibliographies