A Coarse TF Ridge-Guided Multi-Band Feature Extraction Method for Bearing Fault Diagnosis Under Varying Speed Conditions

Wenjun Guo, Xingxing Jiang, Ning Li, Juanjuan Shi, Zhongkui Zhu. A Coarse TF Ridge-Guided Multi-Band Feature Extraction Method for Bearing Fault Diagnosis Under Varying Speed Conditions. IEEE Access, 7:18293-18310, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.