An Inversion-Based Fusion Method for Inland Water Remote Monitoring

Yulong Guo, Yunmei Li, Li Zhu, Qiao Wang, Heng Lv, Changchun Huang, Yuan Li. An Inversion-Based Fusion Method for Inland Water Remote Monitoring. IEEE J Sel. Topics in Appl. Earth Observ. and Remote Sensing, 9(12):5599-5611, 2016. [doi]

Authors

Yulong Guo

This author has not been identified. Look up 'Yulong Guo' in Google

Yunmei Li

This author has not been identified. Look up 'Yunmei Li' in Google

Li Zhu

This author has not been identified. Look up 'Li Zhu' in Google

Qiao Wang

This author has not been identified. Look up 'Qiao Wang' in Google

Heng Lv

This author has not been identified. Look up 'Heng Lv' in Google

Changchun Huang

This author has not been identified. Look up 'Changchun Huang' in Google

Yuan Li

This author has not been identified. Look up 'Yuan Li' in Google