Influence Area of Overlap Singularity in Multilayer Perceptrons

Weili Guo, Yuan Yang, Yingjiang Zhou, Yushun Tan, Haikun Wei, Aiguo Song, Guochen Pang. Influence Area of Overlap Singularity in Multilayer Perceptrons. IEEE Access, 6:60214-60223, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.