Appearance-based gaze estimation under slight head motion

Zhizhi Guo, Qian-Xiang Zhou, Zhongqi Liu. Appearance-based gaze estimation under slight head motion. Multimedia Tools Appl., 76(2):2203-2222, 2017. [doi]

Authors

Zhizhi Guo

This author has not been identified. Look up 'Zhizhi Guo' in Google

Qian-Xiang Zhou

This author has not been identified. Look up 'Qian-Xiang Zhou' in Google

Zhongqi Liu

This author has not been identified. Look up 'Zhongqi Liu' in Google