Appearance-based gaze estimation under slight head motion

Zhizhi Guo, Qian-Xiang Zhou, Zhongqi Liu. Appearance-based gaze estimation under slight head motion. Multimedia Tools Appl., 76(2):2203-2222, 2017. [doi]

No reviews for this publication, yet.