Feature subset selection by gravitational search algorithm optimization

XiaoHong Han, Xiaoming Chang, Long Quan, Xiaoyan Xiong, Jingxia Li, Zhaoxia Zhang, Yi Liu. Feature subset selection by gravitational search algorithm optimization. Inf. Sci., 281:128-146, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.