First-principles calculations of electron states of a silicon nanowire with 100, 000 atoms on the K computer

Yukihiro Hasegawa, Jun-ichi Iwata, Miwako Tsuji, Daisuke Takahashi, Atsushi Oshiyama, Kazuo Minami, Taisuke Boku, Fumiyoshi Shoji, Atsuya Uno, Motoyoshi Kurokawa, Hikaru Inoue, Ikuo Miyoshi, Mitsuo Yokokawa. First-principles calculations of electron states of a silicon nanowire with 100, 000 atoms on the K computer. In Scott Lathrop, Jim Costa, William Kramer, editors, Conference on High Performance Computing Networking, Storage and Analysis, SC 2011, Seattle, WA, USA, November 12-18, 2011. pages 1, ACM, 2011. [doi]

Authors

Yukihiro Hasegawa

This author has not been identified. Look up 'Yukihiro Hasegawa' in Google

Jun-ichi Iwata

This author has not been identified. Look up 'Jun-ichi Iwata' in Google

Miwako Tsuji

This author has not been identified. Look up 'Miwako Tsuji' in Google

Daisuke Takahashi

This author has not been identified. Look up 'Daisuke Takahashi' in Google

Atsushi Oshiyama

This author has not been identified. Look up 'Atsushi Oshiyama' in Google

Kazuo Minami

This author has not been identified. Look up 'Kazuo Minami' in Google

Taisuke Boku

This author has not been identified. Look up 'Taisuke Boku' in Google

Fumiyoshi Shoji

This author has not been identified. Look up 'Fumiyoshi Shoji' in Google

Atsuya Uno

This author has not been identified. Look up 'Atsuya Uno' in Google

Motoyoshi Kurokawa

This author has not been identified. Look up 'Motoyoshi Kurokawa' in Google

Hikaru Inoue

This author has not been identified. Look up 'Hikaru Inoue' in Google

Ikuo Miyoshi

This author has not been identified. Look up 'Ikuo Miyoshi' in Google

Mitsuo Yokokawa

This author has not been identified. Look up 'Mitsuo Yokokawa' in Google