Challenges in matching secondary structures in cryo-EM: An exploration

Devin Haslam, Mohammad Zubair, Desh Ranjan, Abhishek Biswas, Jing He. Challenges in matching secondary structures in cryo-EM: An exploration. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 1714-1719, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.