IoT for the Power Industry: Recent Advances and Future Directions with Pavatar

Yuan He 0004, Junchen Guo, Long Liu, Haozhen Liu, Xinpeng Zhang, Qilong Zhao, Xiaolong Zheng 0002, Meng Jin, Ting Wang, Chunya Liu, Yao Luo, Songzhen Yang, Chengkun Jiang, Xiuzhen Guo, Zihao Yu. IoT for the Power Industry: Recent Advances and Future Directions with Pavatar. In Gowri Sankar Ramachandran, Bhaskar Krishnamachari, editors, Proceedings of the 16th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, SenSys 2018, Shenzhen, China, November 4-7, 2018. pages 353-354, ACM, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.