Uncertainty analysis of eddy flux measurements in typical ecosystems of ChinaFLUX

Honglin He, Min Liu, Xiaomin Sun, Li Zhang, Yiqi Luo, Huiming Wang, Shijie Han, Xinquan Zhao, Peili Shi, Yanfen Wang, Zhu Ouyang, Guirui Yu. Uncertainty analysis of eddy flux measurements in typical ecosystems of ChinaFLUX. Ecological Informatics, 5(6):492-502, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.