Biomedical application community based on China high-performance computing environment

Lianhua He, Qian Liu, Baohua Zhang, Jingfa Xiao, Zhong Jin. Biomedical application community based on China high-performance computing environment. CCF Trans. High Perform. Comput., 4(1):75-85, 2022. [doi]

Authors

Lianhua He

This author has not been identified. Look up 'Lianhua He' in Google

Qian Liu

This author has not been identified. Look up 'Qian Liu' in Google

Baohua Zhang

This author has not been identified. Look up 'Baohua Zhang' in Google

Jingfa Xiao

This author has not been identified. Look up 'Jingfa Xiao' in Google

Zhong Jin

This author has not been identified. Look up 'Zhong Jin' in Google