Biomedical application community based on China high-performance computing environment

Lianhua He, Qian Liu, Baohua Zhang, Jingfa Xiao, Zhong Jin. Biomedical application community based on China high-performance computing environment. CCF Trans. High Perform. Comput., 4(1):75-85, 2022. [doi]

Bibliographies