A privacy-preserving Internet of Things device management scheme based on blockchain

Qingsu He, Yu Xu, Zhoubin Liu, Jinhong He, You Sun, Rui Zhang. A privacy-preserving Internet of Things device management scheme based on blockchain. IJDSN, 14(11), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.