Multi-scale spatio-temporal network for skeleton-based gait recognition

Dongzhi He, Yongle Xue, Yunyu Li, Zhijie Sun, Xingmei Xiao, Jin Wang. Multi-scale spatio-temporal network for skeleton-based gait recognition. AI Commun., 36(4):297-310, 2023. [doi]

Abstract

Abstract is missing.