PRAP: Pan Resistome analysis pipeline

Yichen He, Xiujuan Zhou, Ziyan Chen, Xiangyu Deng, Andrew Gehring, Hongyu Ou, Lida Zhang, Xianming Shi. PRAP: Pan Resistome analysis pipeline. BMC Bioinformatics, 21(1):20, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.