Joint Altitude and Beamwidth Optimization for UAV-Enabled Multiuser Communications

Haiyun He, Shuowen Zhang, Yong Zeng, Rui Zhang 0006. Joint Altitude and Beamwidth Optimization for UAV-Enabled Multiuser Communications. IEEE Communications Letters, 22(2):344-347, 2018. [doi]

Bibliographies