Sankaku-tori: An Old Western-Japanese Game Played on a Point Set

Takashi Horiyama, Takashi Iizuka, Masashi Kiyomi, Yoshio Okamoto, Ryuhei Uehara, Takeaki Uno, Yushi Uno, Yukiko Yamauchi. Sankaku-tori: An Old Western-Japanese Game Played on a Point Set. JIP, 25:708-715, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.