Land Price Assesment Based on Deep Neural Network

Ankai Hou, Guoqing Zhou 0001, Hongsheng Zhang, Jiang Li, Jiaxi Liu, Yuxuan Tao, Shaobin Jiang, Kai Li 0011, Zezhong Zheng, Jun Xia, Yong He, Mingcang Zhu. Land Price Assesment Based on Deep Neural Network. In 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2019, Yokohama, Japan, July 28 - August 2, 2019. pages 3053-3056, IEEE, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.