A hybrid predictive model for high-frequency and multi-periodic data in call center of online travel agency

Shufang Hou, Zhicheng Gong, Qiangqiang Nie, Quan-Wu Xiao, Yudong Tan. A hybrid predictive model for high-frequency and multi-periodic data in call center of online travel agency. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 3128-3134, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.