Speaker-Following Video Subtitles

Yongtao Hu, Jan Kautz, Yizhou Yu, Wenping Wang. Speaker-Following Video Subtitles. TOMCCAP, 11(2):32, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.