Robust Heart Rate Estimation With Spatial-Temporal Attention Network From Facial Videos

Min Hu, Fei Qian, Xiaohua Wang, Lei He 0002, Dong Guo, Fuji Ren. Robust Heart Rate Estimation With Spatial-Temporal Attention Network From Facial Videos. IEEE T. Autonomous Mental Development, 14(2):639-647, 2022. [doi]

Bibliographies