Knowledge Representation and Reasoning for Complex Time Expression in Clinical Text

Danyang Hu, Meng Wang, Feng Gao 0003, Fangfang Xu, Jinguang Gu. Knowledge Representation and Reasoning for Complex Time Expression in Clinical Text. Data Intell., 4(3):573-598, 2022. [doi]

Bibliographies